Persondata

Behandling af persondata for medlemmer af Horsens Fællesantenne Forening (25-05-2018) 

 

Generelt

Når du er medlem af Horsens Fællesantenne Forening indsamler, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og overholde relevant databeskyttelseslovgivning.

I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvilke personoplysninger der behandles af os i forbindelse med dit medlemskab og levering af tv-pakker mv.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger?

Horsens Fællesantenne Forening er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger kan du finde her:

Horsens Fællesantenne Forening
Lichtenbergsgade 3C
CVR: 54 59 49 17
Telefonnr.: 7625 8905
Mail: post@hfaf.dk
Website: www.hfaf.dk

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

I forbindelse med din oprettelse som medlem af Horsens Fællesantenne Forening og gennem det løbende medlemsforhold, behandler vi en række stamoplysninger om dig for at opfylde vores forpligtelse over for dig i henhold medlemsskabet og den lovgivning vi er underlagt. Dette gælder bl.a. disse oplysninger:

 

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, valgt tv-pakke mv.

 

Formål og retsgrundlag

De personoplysninger, som vi indsamler om dig bruges først og fremmest til opfyldelse af vores aftale og håndtering af Horsens Fællesantenne Forenings medlemmer, herunder bl.a.  generel medlemsadministration, kontingentopkrævning, levering og administration af tv-pakker mv.

Endvidere behandles personoplysningerne som led i Horsens Fællesantenne Forenings andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af generalforsamling og evt. andre medlemsaktiviteter eller opfyldelse af lovkrav mv.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1), (b) og art. 6 (1) (c) som hjemmel til behandling af disse oplysninger, da der er tale om personoplysninger, som er nødvendig for overholdelse af medlemsaftalen eller overholdelse af en retlig forpligtelse.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, herunder offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere f.eks. STOFA A/S mv.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med levering af tv-signal sker der videregivelse af oplysninger om valgt tv-pakke til en specifik adresse til vores samarbejdspartnere f.eks. STOFA A/S.

Herunder kan dine personoplysninger overføres til modtagere uden for foreningen – som på baggrund af særskilte aftaler med os – leverer visse ydelser som kan omfatte behandling af personoplysninger.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi ved fastlæggelse af længden på opbevaringen vil lægge vægt på at oplysningerne bliver opbevaret så længe formålet er relevant for kundeforholdet og så længe vi er retslig forpligtet til det - f.eks. i forhold til regnskabsloven. Vi opbevarer dokumenter med adgang kun for ansatte med tavshedspligt. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.